VA - Шедевры Украинской Музыки. Украинские романсы (CD-2)

VA - Masterpieces of Ukrainian Music. Ukrainian Romances (CD-2)

VA - Шедевры Украинской Музыки. Украинские романсы (CD-2)


Artist & Band: VA
Title Of Album: Шедевры Украинской Музыки (CD-2 Украинские романсы) (Ukrainian Romances. Masterpieces of Ukrainian Music (CD-2)) To be continued
Year Of Release: 2006
Country: Украина (Ukraine)
Label: Країна мрій
Genre, Style: Romances, Folk, Ukrainian Romances, Ukrainian Folk
Type, Quality: APE, (+.cue), lossless; mp3, 256 kbps
Total Time: 49:44
Total Size: APE - 260.42 MB; mp3 - 91.13 MB


Strange enough, it is somehow not customary to speak about Ukrainian romance – actually, it is often considered that there is even nothing to speak about. That is an ambiguous position. That is, on the one hand, it is difficult to compete with the trend of "Russian romance" – that is true. But why compete? These are just different things. It somehow historically happened so that Ukrainian romance, in fact, did not have a chance to develop freely and to its full. That is why speaking about it as about an independent genre with clear formal features – that is, maybe, not quite right. But if one means the tender singing of light sadness – for it is with such feelings that we associate romances, isn't it? – Ukraine has a great number of such songs... And, naturally, on the disc you will find wonderful samples of what it is possible to call Ukrainian romance.


Как ни странно, об украинском романсе говорить как-то не заведено – собственно, зачастую считается, что тут и говорить-то не о чем. Противоречивая позиция. То есть, с одной стороны, сложно спорить с брендом "русского романса" – это правда. Но зачем спорить? Это просто разные вещи. Исторически сложилось так, что украинский романс, собственно, не имел возможности развиваться свободно и полноценно. Поэтому говорить о нем, как об отдельном жанре с четкими формальными признаками – возможно, было бы не совсем верно. Но если иметь в виду нежные напевы светлой печали – ведь именно с такими ощущениями ассоциируются у нас романсы? – таких песен имеется в Украине бессчетно... И, естественно, на пластинке Вы найдете прекрасные образцы того, что достойно называться украинским романсом.


Як не дивно, про український романс говорити якось не заведено – власне, часто вважається, що тут і розмовляти нема про що. Суперечлива позиція. Тобто, з одного боку, важко сперечатися з трендом "російського романсу" – це правда. Але навіщо сперечатися? Це просто різні речі. Історично склалося якось так, що український романс, власне, не мав змоги розвиватися вільно і повноцінно. Тому говорити про нього, як про окремий жанр з чіткими формальними ознаками – мабуть, не зовсім вірно. Але якщо мати на увазі тендітні співи світлого печалю – адже саме з такими відчуттями асоціюються в нас романси? – таких пісень Україна має безліч... І, природно, на платівці Ви знайдете прекрасні зразки того, що можна називати українським романсом.

Song title: Ukraine
1.Згадай же, дівчино (І. Кліменко, (Тарас Компаніченко)
2.Місяць на небі (С. Криворучко, В. Миркотан)
3.Гуцулка Ксеня (тріо бандуристок Н. Павленко, В. Третьякова, Т. Поліщук)
4.Не щебечи, соловейку (С. Пікульський)
5.Місяцю ясний (О. Соболєва)
6.Ой ти, дівчино, з горіха зерня (Анатолій Мокренко)
7.Вже сонце низенько (Тріо Маренич)
8.Ти до мене не ходи (Сестри Байко)
9.Гуде вітер (Дмитро Гнатюк)
10.Сміються, плачуть солов’ї (Ніна Матвієнко)
11.Серенада (В. Бокоч)
12.Чорні брови, карі очі (Іван Козловський)
13.Рідна мати моя (Дмитро Гнатюк)
14.Надворі червоніє (Гуртоправці)


Song title:
1.Zgaday je, dіvchino (І. Klіmenko, (Taras Kompanіchenko)
2.Mіsyac' na nebі (S. Krivoruchko, V. Mirkotan)
3.Guculka Ksenya (trіo banduristok N. Pavlenko, V. Tret'yakova, T. Polіschuk)
4.Ne schebechi, soloveyku (S. Pіkul's'kiy)
5.Mіsyacyu yasniy (O. Sobolєva)
6.Oy ti, dіvchino, z gorіha zernya (Anatolіy Mokrenko)
7.Vje sonce nizen'ko (Trіo Marenich)
8.Ti do mene ne hodi (Sestri Bayko)
9.Gude vіter (Dmitro Gnatyuk)
10.Smіyut'sya, plachut' solov’ї (Nіna Matvієnko)
11.Serenada (V. Bokoch)
12.Chornі brovi, karі ochі (Іvan Kozlovs'kiy)
13.Rіdna mati moya (Dmitro Gnatyuk)
14.Nadvorі chervonіє (Gurtopravcі)


Download
APE
depositfiles.com
Часть 1
Часть 2
vip-file.com
Часть 1
Часть 2

mp3
upload.com.ua
depositfiles.com
ifolder.ru
Часть 1
Часть 2

To be continued